Politika zasebnosti

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

 

Pravica do zasebnosti

V sodobnih podjetjih je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju Plastika Skaza d.o.o. se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti podjetja Plastika Skaza d.o.o. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

 

Predstavitev upravljavca

Plastika Skaza d.o.o., Selo 22, 3320 Velenje, Slovenija (v nadaljevanju: Plastika Skaza) je proizvodno podjetje izdelkov in polizdelkov za industrijo ter lastnik blagovne znamke Bokashi Organko, preko katere trži trajnostne plastične izdelke za odgovorno ravnanje z biološkimi odpadki ter zmanjšanje plastike za enkratno uporabo.

Plastika Skaza d.o.o. vaše osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve vašega naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalega, kar je povezano z naročilom in potrebno komunikacijo ter skladno z nameni, za katere ste nam podali vaše soglasje.

Pri nakupih zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Plastika Skaza d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju Plastika Skaza d.o.o. preko elektronskega naslova info@bokashiorganko.com.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

Plastika Skaza osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodbenih razmerij. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo za namen sklenitve pogodb, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika in v fazi reklamacijskih zahtevkov strank. Plastika Skaza v primeru plačila storitev preko spleta https://si.skaza.com zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v spletno mesto https://si.skaza.com in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik Plastike Skaza prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja v spletno trgovino. Varnost osebnih podatkov ob nakupu je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Plastika Skaza obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

  • zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma,
  • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Plastike Skaza, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Plastika Skaza na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran https://si.skaza.com (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema) in optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov Plastika Skaza) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimni podatki.

Plastika Skaza v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ekonomskega položaja, osebnih preferenc, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje), za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev, vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

 

Plastika Skaza lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), IP nastavitve (lokacija brskalnika ali aplikacije uporabnika), pridobljene z mobilno napravo uporabnika. Plastika Skaza obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Plastika Skaza ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji.

 

Obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Poleg Plastike Skaza (zaposleni), osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki Plastiki Skaza nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, ter obdelovalci, ki jih Plastika Skaza angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb.

 

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Plastika Skaza d.o.o., Selo 22, 3320 Velenje, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov info@bokashiorganko.com lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče:

  • s pisno zahtevo, poslano na naslov: Plastika Skaza d.o.o., Selo 22, 3320 Velenje, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov info@bokashiorganko.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
  • Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Roki hrambe osebnih podatkov

Plastika Skaza bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih Plastika Skaza podatke hrani v skladu z zakonsko obveznostjo.

 

 

Velenje, 22. 03. 2022